top of page
_MXK2060.jpg

De effecten van Europese sancties op lopende contracten

Door de EU vastgestelde sancties tegen een derde land, zoals Rusland, Iran of andere, hebben tot doel het algemeen belang van de EU te vrijwaren. Deze sancties en hun rechtsgevolgen zijn dwingend, wat betekent dat van hun bepalingen niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

Onder een sanctieregime weigeren lokale autoriteiten exportvergunningen te verlenen aan het gesanctioneerde land. Lokale banken kunnen ook geldovermakingen bevriezen. Bovendien verhinderen EU-sancties heel vaak dat een entiteit die onderworpen is aan de beperkende maatregelen in kwestie, de uitvoering van een transactie of contract kan verkrijgen, wat dus verboden is.

 

Welk lot is voorbehouden aan lopende contracten op het moment van de invoering van sancties?

Europese regelgeving weerhoudt gerichte entiteiten ervan om juridische stappen te ondernemen.

Artikel 11 van Verordening (EU) nr. 2022/328 bepaalt bijvoorbeeld:

 

1. Geen enkele vordering met betrekking tot een contract of transactie waarvan de uitvoering, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk is beïnvloed door de krachtens deze verordening opgelegde maatregelen, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding of enige andere soortgelijke vordering, zoals een vordering voor schadevergoeding of een vordering uit hoofde van een garantie, met inbegrip van een verzoek om verlenging of betaling van een borgsom, garantie of vergoeding, in het bijzonder een financiële garantie of financiële vergoeding, in welke vorm dan ook, indien deze worden ingediend door: (a) rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in de bijlagen III, IV, V, VI, XII of XIII of bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b) of c), artikel 5, lid 2, onder b) of c), , punt c) van artikel 5, lid 3 ) of (d), artikel 5, lid 4, punt (b) of (c), en artikel 5 bis, punt (a), (b) of (c); b) elke andere Russische persoon, entiteit of lichaam; (c) elke persoon nne, entiteit of lichaam handelend door of namens een van de onder a) of b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. Bij elke procedure om gevolg te geven aan een verzoek, rust de bewijslast dat de inwilliging van het verzoek niet verboden is op grond van lid 1 op de persoon die aan dat verzoek gevolg wil geven.

3. Dit artikel is van toepassing onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening."

Deze bepaling verbiedt de "bevrediging van eisen" in verband met een contract of transactie waarvan de uitvoering, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk is beïnvloed door de sanctiemaatregelen. Deze bepaling sluit niet uit dat een gerechtelijke procedure wordt ingesteld in verband met de "Aanvraag". Het verbiedt eenvoudig de "bevrediging" van deze "eisen".

Contracten waarop de sancties van toepassing zijn, kunnen worden onderworpen aan rechterlijke toetsing of arbitrage, maar de rechter zou beperkte bevoegdheden hebben. Hij zou de terugbetaling kunnen gelasten van voorschotten die vóór de invoering van sancties waren betaald. Maar hij kon de betaling van contractuele boetes niet gelasten omdat hij niet kan voldoen aan een verzoek dat financiële consequenties wil trekken uit de niet-uitvoering van een verboden contract.

Wij staan u bij in juridische procedures die voortvloeien uit de gevolgen van sancties op uw lopende contracten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. 

Anna Sussarova 

Advocaat Partner

Gespecialiseerd in arbitrage


bottom of page